Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení 
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti MJ PRODUCTS s.r.o., IČ: 078 68 537, se sídlem Nádražní 601, 395 01 Pacov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28508 (dále jako „MJ PRODUCTS s.r.o.“ nebo „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi MJ PRODUCTS s.r.o. a jinou osobou (dále jen „kupující“) v rámci podnikatelské činnosti MJ PRODUCTS s.r.o.
 2. MJ PRODUCTS s.r.o. v rámci své podnikatelské činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 3. Kupní smlouvy jsou uzavírány zejména následujícími způsoby: 
 1. písemnou formou v obchodních prostorách MJ PRODUCTS s.r.o.,
 2. písemnou formou mimo obchodní prostory MJ PRODUCTS s.r.o.,
 3. písemnou formou korespondenčně s využitím pošty nebo obdobného subjektu,
 4. prostřednictvím internetového obchodu MJ PRODUCTS s.r.o. Internetový obchod je společností MJ PRODUCTS s.r.o. provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.pineca.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto VOP se vztahují na všechny kupní smlouvy, kterými MJ PRODUCTS s.r.o. prodává jí nabízené produkty kupujícím.

 1. V případě změny VOP ze strany MJ PRODUCTS s.r.o. se již uzavřené kupní smlouvy řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy.
 2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP. 
 3. Kupující je spotřebitelem, je-li fyzickou osobou a mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (§ 419 občanského zákoníku).

 

 1. Uživatelská data
 1. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu MJ PRODUCTS s.r.o. (čl. 1.3 písm. d) VOP) kupující objednává zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

obecné ustanovení

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je výzvou k podávání nabídek a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Objednávka kupujícího je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu

 1. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení přijetí objednávky nebo obdobný projev vůle prodávajícího směřující k akceptaci nabídky prodávajícím. Toto potvrzení je zpravidla zasíláno kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. V případě, že není kupujícímu doručeno potvrzení přijetí objednávky nebo jiný projev vůle směřující k přijetí nebo odmítnutí nabídky ani do čtrnácti dnů po zadání objednávky kupujícím, platí, že prodávající nabídku nepřijímá. K případnému uzavření kupní smlouvy je v takovém případě vyžadována nová objednávka kupujícího a její potvrzení prodávajícím ve lhůtě čtrnácti dnů. 
 2. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 3. Kupující je před odesláním objednávky (nabídky) rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně daní.
 4. Při nákupu prostřednictvím webového rozhraní obchodu je před odesláním objednávky (nabídky) kupující viditelným a srozumitelným způsobem upozorněn na tyto obchodní podmínky, je mu umožněno se s těmito obchodními podmínkami seznámit, a odesláním objednávky (nabídky) vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas. 

 

uzavření kupní smlouvy v písemné formě

 1. V případě uzavření kupní smlouvy v písemné formě jsou tyto obchodní podmínky přílohou kupní smlouvy. Podpisem smlouvy kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas. 

 

 1. Kupní cena a platební podmínky
 1. Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 40 % ceny vybraného produktu do třech pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Toto ustanovení kupujícímu nebrání, aby v uvedené lhůtě uhradil celou kupní cenu. Platbu lze provést pouze převodem z účtu. 
 2. Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem uhrazení zálohy kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající zahájí veškeré práce na přípravě předmětu koupě až po zaplacení zálohy. V případě, že kupující neuhradí zálohu ani do třech pracovních dnů od uzavření smlouvy, kupní smlouva zaniká.
 3. Ceny produktů uvedené na webových stránkách prodávajícího zahrnují DPH a dále součásti specifikované u jednotlivých produktů. 
 4. V případě úhrady zálohy je kupující povinen uhradit doplatek kupní ceny před předáním předmětu kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající nebo jím pověřený dopravce není povinen předmět kupní smlouvy kupujícímu předat, dokud nedojde k úplnému zaplacení kupní ceny. 
 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.
 6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně účinných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení zálohy a ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Poruší-li jedna ze stran kupní smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 3. V případě uzavření smlouvy se spotřebitelem distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího (čl. 1.3 písm. b), c), d) VOP) má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě – k dodržení lhůty postačí, pokud kupující prokazatelně odešle sdělení o uplatnění práva odstoupení před uplynutím lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy lze zrušit písemně, a to e-mailem zaslaným na adresu podpora@pineca.cz. 
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.3 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, přičemž náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího lze provést jedním z následujících způsobů:
 • písemným dopisem zaslaným doporučenou poštou na adresu Pacov, Nádražní 601, 395 01 Pacov,
 • emailem zaslaným na podpora@pineca.cz,
 • datovou schránkou, ID datové schránky prodávajícího: 2ewu5pu
 1. Ve všech těchto případech lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových stránkách prodávajícího. 

 

 1. Předání a převzetí zboží 
 1. Kupující převezme zboží na adrese prodávajícího do čtrnácti dnů ode dne, kdy bude prodávajícím informován o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. 
 2. Doručení zboží kupujícímu je možné na základě požadavku kupujícího, pokud si nechce nebo nemůže zajistit dopravu zboží na místo určení samostatně. Náklady na doručení hradí kupující. 
 3. Prodávající informuje kupujícího o aktuální dodací lhůtě. Kupující bere na vědomí, že informace o dodací lhůtě je orientační a může se měnit v závislosti na dodacích lhůtách dodavatelů prodávajícího. 
 4. Kupující je při požadavku na dopravu zboží prodávajícím povinen informovat prodávajícího o všech faktorech, které by mohly znemožnit nebo zbrzdit dodání objednávky. Za veškeré škody způsobené na příjezdových cestách, trávníku nebo záhonech přiléhajících k zúžené či obtížně dostupné trase odpovídá kupující.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V takovém případě je prodávající před opakovaným doručením oprávněn požadovat úhradu nákladů na první pokus o doručení a zálohu ve výši 100 % nákladů za další pokusy o doručení. 
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. K pozdějším reklamacím spočívajícím v porušení obalu nebude brán zřetel. 
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce, a to v případě, že s nimi byl kupující předem seznámen.

 

 1. Důležité (technické) informace
 1. Není možné umisťovat sruby a dřevěné garáže na podklad z čerstvého betonu, jinak se na spodku stavby začne tvořit plíseň.
 2. K výrobě skládacích dřevěných staveb se používá dřevo jehličnatých stromů s přirozeným obsahem pryskyřice. Dřevo může v důsledku toho ztmavnout, jakmile je vystaveno povětrnostním podmínkám (vlhkosti apod.) a mohou se na něm např. objevit tmavé skvrny. K tomuto jevu dochází zejména u neimpregnovaného dřeva. Jde o přirozený proces, který nijak neovlivňuje kvalitu ani trvanlivost stavby. Ve výše uvedených případech prodávající neprovádí výměnu součástí a dílů.
 3. Každý typ dřeva má své přirozené vlastnosti, které se u různých stromů mohou lišit. Tyto vlastnosti se mohou projevovat rozdíly v barvě, ohybu, prasklinách, trhlinách, krutu, výskytu suků a smolníků, děr po sucích nebo rozdílnými povrchovými úpravami, které jsou nedílnou přirozenou vlastností tohoto typu stavebního materiálu. Tyto vlastnosti jsou typické pro dřevo sloužící k venkovnímu použití a při navrhování našich výrobků se s nimi počítá, ale nelze je zcela eliminovat. Při instalaci je někdy nutné přikročit k drobným úpravám vyžadovaným složením dřeva. Veškeré neimpregnované dřevo je nutné ošetřit kvalitním ochranným impregnačním nátěrem. Dřevo lze také ošetřit kvalitním lakovým tmelem určeným pro venkovní použití, který snižuje pravděpodobnost ohybu, štěpení, krutu apod. po dobu trvanlivosti výrobku.
 4. Nedostatečné větrání dřevostavby může způsobit plíseň. Kupující je povinen dbát, aby srub nebo garáž byly správně větrány.
 5. Termínem „obytná chata“ nebo „tepelně izolovaný srub“ se rozumí pouze typ stavby, nikoli splnění kritérií stanovených právními a jinými předpisy. Ani užití termínů „obyvatelná“ nebo „celoročně obyvatelná“ se nevztahuje ke splnění kritérií stanovených právními nebo jinými předpisy.
 6. Informace uvedené na webových stránkách týkající se stavebních předpisů a stavebního řízení mají pouze orientační charakter a nepředstavují směrodatný zdroj právních informací. Pro získání relevantních informací se kupující musí obrátit na stavební úřad nebo jiné odborné subjekty. 
 7. Předmětem kupních smluv jsou skládací sruby a dřevěné garáže obsahující roubené stěny, podlahy z palubek (jen u srubů), podlahové nosníky, střešní prkna, okna, dveře, zámky, kliky a kování. Veškeré stavby je třeba umístit na pevný rovný podklad. Se zbožím se standardně nedodávají žádné podkladové doplňky ani příslušenství (s výjimkou podlahových nosníků).
 8. Nedoporučuje se skladovat ve srubech a garážích významnější zdroj vlhkosti (např. bazén nebo vířivku). Zvyšuje se tím riziko výskytu plísně a možného zborcení stavby.
 9. Zatížení střechy. Nedoporučuje se pokládat na střechu krytinu s plstěnou výztuží o hmotnosti přesahující 30 kg/m2. Porušení tohoto pravidla může vést k propadu střechy nebo zborcení stavby.
 10. Šířka nařezaných prvků může mít odchylku až 2 cm, tloušťka nařezaných prvků může mít odchylku až 1 cm, délka nařezaných prvků může mít odchylku až 5 cm.
 11. Dřevo ošetřujte jen kvalitním impregnačním nátěrem nebo barvou na olejové bázi (pro venkovní použití). Pro vnitřek stavby se doporučuje čirý impregnační nátěr bez zápachu.   Impregnační nátěr nebo barva se nanáší jen na suchý výrobek.
 12. Fotografie výrobků se mohou mírně lišit od skutečných výrobků (v drobných detailech). Kupující se řídí popisem výrobku. Rozměry udávané na webových stránkách a v ostatních relevantních publikacích jsou jen přibližné a jako takové je třeba je chápat.
 13. Asfaltová střešní krytina je samolepicí. Přesto však se doporučuje zajistit střešní krytinu hřebíky. Hřebíky pro uchycení střešní krytiny nejsou součástí balení.
 14. Výrobek v originálním obalu je nutné uchovávat v suchu a chránit před deštěm i sněhem. Jednotlivé dílce je nutné skladovat až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoli přímo na zemi, a tak, aby byly jednotlivé dílce chráněny před povětrnostními vlivy (slunce, déšť atd.). Neskladovat ve vytápěných prostorech!

 

 1. Montáž
 1. Montáž provádí kupující samostatně nebo ji na základě požadavku kupujícího může provést prodávající. 
 2. V případě, že montáž provádí prodávající, je před započetím montáže uzavírána samostatná smlouva o dílo, která stanoví podmínky a cenu montáže. 
 3. V případě, že kupující provádí montáž samostatně, pak bere na vědomí následující informace: 
 • prodávající nenese odpovědnost za vady, škody ani jiná pochybení vzniklé při montáži nebo v jejím důsledku;
 • kupujícímu se doporučuje využít odborně proškolenou osobou s kvalifikací na provádění montáží předmětného zboží. V takovém případě ovšem prodávající nenese odpovědnost za činnost montážního týmu ani za jakékoli problémy vzniklé v důsledku jeho činnosti. Prodávající nenese odpovědnost za omyly či nehody, k nimž dojde při montáži.

 

 1. Práva z vadného plnění, záruky a reklamace
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 2. Práva z vadného plnění ani záruka kupujícímu nenáleží zejména v případech, kdy:
 1. došlo k nevhodnému užití výrobku;
 2. nebyl dodán podklad nebo byl podklad špatně nainstalován (např. s nerovným povrchem);
 3. stavba byla umístěna na vlhký podklad, podkladové latě musí být vždy instalovány na povrch odizolovaný vůči pronikání vlhkosti;
 4. nebyl aplikován ochranný nátěr nebo barva (pozn.: impregnační nátěr nebo barva na olejové bázi se nanáší výhradně na suché dřevo);
 5. došlo k průsaku vinou nesprávně položené nebo poškozené střešní krytiny;
 6. proběhly změny provedené třetí stranou, které neschválila společnost MJ PRODUCTS s.r.o.;
 7. nebyly dodrženy doporučení a postupy uvedené v čl. 7 VOP;
 8. dřevěné díly jsou již zákazníkem opatřeny nátěrem;
 9. došlo ke změně barevných odstínů způsobené rozdíly ve struktuře dřeva, která však nemá vliv na životnost dřeva;
 10. je dílec prohnutý nebo zakřivený, ale je možné jej instalovat. Posouzení je na straně prodávajícího;
 11. díly obsahují drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou průchozí a nemají vliv na konstrukci;
 12. střešní a podlahové palubky mají na rubové straně dílčí neohoblované plochy, barevné rozdíly a obliny;
 13. je vada způsobená neodbornými montážními zásahy neodpovídajícími montážnímu návodu, jako např. nesprávná montáž oken a dveří, příliš těsné upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy atd.
 1. Dřevo je přírodní materiál, ve kterém se mohou vyskytovat praskliny, suky, smolníky nebo škrábance. Na tento jev se záruka nevztahuje. 
 2. Výrobky obsahující rozbité díly nebo jiné závady prodávající opraví nebo vymění.
 3. Plíseň je cizopasná houba, která se objevuje v důsledku vysoké vlhkosti a nedostatečného proudění vzduchu. Plíseň nijak nesouvisí s hnitím dřeva. Záruka se proto nevztahuje na plíseň.
 4. Dřevo se obvykle v důsledku svých přirozených vlastností a v závislosti na povětrnostních podmínkách smršťuje (při vysoké teplotě) nebo rozpíná (při vysoké vlhkosti), což může vést k dočasné deformaci stavby. Tento jev nesouvisí s kvalitou výrobku, a tudíž za něj prodávající nenese odpovědnost.
 5. Práva z vadného plnění a ze záruky uplatňuje kupující jedním z následujících způsobů:
 • písemným dopisem zaslaným doporučenou poštou na adresu Pacov, Nádražní 601, 395 01 Pacov,
 • emailem zaslaným na podpora@pineca.cz,
 • datovou schránkou, ID datové schránky prodávajícího: 2ewu5pu
 1. Ve všech těchto případech lze použít reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.

 

 1. Další ujednání
 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@pineca.cz nebo prostřednictvím telefonické linky +420 775 515 905. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. 
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 2. Zásady zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.pineca.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

 

 1. Závěrečná ustanovení 
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.4. 2022